• europa
 • gov
 • fonduri-ue
Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Brăila
Proiect co-finanţat din Fondul de Coeziune

Semnare contract

 [01.02.2018]

 S-a semnat contractul cu noul Antreprenor pentru investiția de la Vădeni

Investiția ”Proiectare și execuție de lucrări aferente contractului Construcție Stație sortare și Stație MBT Vădeni”, parte a Proiectului ”Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Brăila”, finanțat prin Programul Operațional Sectorial Mediu 2007-2013 și Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020 și cofinanțat din Fondul de Dezvoltare Regională și Fondul de Coeziune, va fi realizată de noul Antreprenor, respectiv Asocierea  SC IRIDEX GROUP CONSTRUCȚII SRL – Lider, SC ARGIF PROIECT SRL, cu care s-a și semnat Acordul contractual nr. 29.12.2017.

Din cauza ritmului lent și nesatisfăcător cu care Asocierea SC EFACEC CENTRAL EUROPE LIMITED SRL, SC EFACEC ENGENHARIA E SISTEMAS SA, SC TELOXIM CON SRL și-a îndeplinit obligațiile contractuale, Consiliul Județean, în calitate de Autoritate Contractantă, a reziliat Acordul Contractual nr. 36 / 04.03.2015 în data de 13.12.2016.

Față de cele prezentate, deoarece s-au realizat întârzieri în implementarea Proiectului, prin nerealizarea investiției de la Vădeni, Consiliul Județean Brăila a solicitat fazarea Proiectului și a încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene Contractul de finanțare POIM nr. 25/09.02.2017  “Fazarea Proiectului Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în județul Brăila” în vederea realizării Stație de Sortare și Stație de Tratare Mecano- Biologică de la Vădeni, finanțată din fonduri europene.  

Consiliul Județean Brăila a inițiat o altă procedură de achiziție publică în 2017,  în urma căreia a încheiat Acordul Contractual nr. 347/29.12.2017 „Proiectare și execuție de lucrări aferente contractului  CONSTRUCȚIE STAȚIE DE SORTARE ȘI STAȚIE MBT VĂDENI din cadrul Proiectului “Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Brăila” cu un alt Antreprenor: Asocierea S.C. IRIDEX GROUP CONSTRUCȚII S.R.L. – Lider,  S.C. ARGIF PROIECT S.R.L. – asociat.

Valoarea contractului încheiat este de 21.497.257,45 lei fără TVA și o durată de 18 luni, iar în cadrul lui se vor realiza proiectarea și execuția Stației de sortare și a Stației MBT de la Vădeni, obiective ce vor deservi zona de transfer 1, respectiv Municipiul Brăila și comunele: Cazasu, Chiscani, Frecăței, Gemenele, Mărașu, Măxineni, Romanu, Salcia Tudor, Scorțaru Nou, Siliștea, Tichilești, Tudor Vladimirescu, Vădeni.

Activitățile de proiectare și execuție vizează componente ale Stației de sortare și Stației MBT, precum:

 • Terasamente;
 • Platformă betonată, inclusiv parcare și zonă de amplasare a containerelor deșeurilor voluminoase, 2 containere de 18 mc deșeuri DEE și 2 containere de 18 mc deșeuri periculoase (containerele pentru deșeuri DEE și periculoase nu fac obiectul contractului);
 • Zone pre/post sortare deșeu tip șopron cu pereți exteriori de beton;
 • Hala sortare deșeu;
 • Hala pretratare deșeu tip șopron cu perete exterior;
 • Zona de descompunere;
 • Zona de maturare;
 • Rețelele electrice din incintă, inclusiv rețelele de iluminat exterior și grupul electrogen, racordul electric la rețeaua electrică națională de distribuție și postul de transformare;
 • Instalații de încălzire, ventilare climatizare aferente cl[dirii administrative, stației de sortare și a stației MBT
 • Rețea canalizare ape reziduale;
 • Cămine canalizare ape reziduale;
 • Guri de scurgere amplasate în interiorul clădirilor;
 • Rețea canalizare ape pluviale și separator de hidrocarburi;
 • Cămine ape pluviale;
 • Bazin de retenție și evaporație ape pluviale;
 • Rețea alimentare apă;
 • Gospodărie de apă;
 • Rețea canalizare levigat;
 • Cămine levigat;
 • Guri de scurgere amplasate în interiorul clădirilor;
 • Stație de epurare ape uzate;
 • Clădire administrativă;
 • Rețea de canalizare menajeră;
 • Cămine canalizare ape menajere;
 • Stație mobilă de carburanți;
 • Cântar rutier;
 • Împrejmuire și poartă acces prevăzută cu bariere;
 • Drum de acces la amplasamentul stației de sortare și a stației de MBT;
 • Utilaje și echipamente tehnologice;
 • Utilaje și echipamente de transport;
 • Dotări;
 • Altele.

Suprafața terenului pe care va fi amplasată investiția este de 2,5 ha, iar Stația de sortare va avea capacitatea de 30.000 tone de deseuri reciclabile pe an. Deșeurile sortate vor fi hârtie, carton, PET-uri, plastic, metale feroase, lemn si sticlă, colectate de la populatie și de la agentii economici. Deșeurile reciclabile sortate vor fi preluate de firmele reciclatoare, iar refuzul de la sortare va fi transportat la depozitul de deșeuri Muchea.

Stația MBT va fi dotată cu o hală de pre-tratare a deșeurilor biodegradabile în care vor avea loc procese mecanice de tocare și cernere a acestora, concomitent cu îndepărtarea metalelor. Deșeurile biodegradabile vor fi transportate la cele 6 biocelule de compostare, iar ce nu se poate composta va fi trimis la depozitul de deșeuri Muchea. Capacitatea stației MBT va fi de 26.000 tone pe an. Deșeurile preluate aici provin din deşeurile verzi din parcuri și grădini şi din deşeurile reziduale colectate de la populaţie, instituții și agenti economici.

Proiectul reprezintă o soluție durabilă la problemele de mediu și economice la nivel local și regional, generând efecte pozitive prin crearea unor noi locuri de muncă și a unui mediu sănătos de viață.

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională și Fondul de Coeziune prin Programul Operațional Sectorial Mediu 2007-2013 și Programul Operațional Infrasructura Mare 2014-2020.

Date de Contact:Unitatea de Implementare a Proiectului (UIP)

Nicoleta Vale – Manager Proiect Tel: +40 239.619.700, Fax: +40 239.619.046, E-mail: smidbraila@cjbraila.ro

Laura Haraga – Responsabil Publicitate și Comunicare Tel: +40 239.619.700, Fax: +40 239.619.046, E-mail: smidbraila@cjbraila.ro

Vezi comunicat de presa.